Què


El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes té per objecte facilitar el coneixement del nombre i naturalesa de les entitats existents a Montgat, les finalitats i la representativitat. La inscripció en aquests constitueix requisit indispensable per ostentar els drets reconeguts a les Entitats Ciutadanes i accedir a subvencions, serveis i recursos públics.

Qui


Es podran inscriure en el Registre Municipal d’Entitats totes aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre que persegueixin la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i tinguin el seu domicili social a Montgat.

També es podran inscriure altres entitats d’àmbit supramunicipal, legalment constituïdes, encara que no tinguin el seu domicili social a Montgat, quan realitzin activitats en defensa foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns de Montgat.

Documentació


A la sol·licitud d’inscripció, d’acord amb el formulari normalitzat, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

  • Targeta d’identificació fiscal de l’Entitat
  • Acta de constitució o fundacional de l’Entitat
  • Estatuts vigents on consti la inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en registre equivalent.
  • Certificació de la composició actualitzada dels òrgans directius de l’entitat.
  • Pla o memòria d’activitats
  • Pressupost de l’entitat

Podeu descarregar-vos els formularis en aquests enllaços:

 

Cost


Cost: La inscripció en el Registre Municipal d'Entitats no té cap cost

 

Com tramitar-ho


Electrònicament:

Podeu tramitar electrònicament la sol·licitud mitjançant la instància genèrica que trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament. Només cal emplenar la instància i adjuntar el formulari d'alta i la resta de documentació i seguir les indicacions. Anar a la seu electrònica

Presencialment:

Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OAC)
Matins: Dilluns a divendres de 9 a 13.30 h

Biblioteca Municipal
Pl. Alcanar s/n
Tel. 93 469 49 00

Obligacions


Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats estan obligades, durant el primer trimestre de l’any, a notificar les modificacions produïdes en les dades registrals i, en particular, a comunicar el pressupost i el programa anual d’activitats.

L’incompliment reiterat d’aquesta obligació facultarà a l’Ajuntament per a, prèvia audiència pública a les entitats afectades, donar-les de baixa del Registre.