Les persones que vulguin formular preguntes a l’alcaldessa o regidors poden presentar la corresponent petició d’intervenció, indicant la pregunta o tema que volen plantejar, abans del proper dia 30 d’octubre.

Les sol·licituds d’intervenció es poden presentar a l’OAC o electrònicament des d’aquest enllaç.

El nombre màxim de sol·licituds d’intervenció en una audiència pública ciutadana és de 8 i es seleccionaran per ordre d’entrada en el Registre General

Les preguntes han de ser concretes i fer referència a assumptes competència municipal i d’interès general. En cap cas, s’admetran assumptes d’interès particular o personal.

Dos dies abans de l’audiència es farà pública l’ordre del dia amb els temes plantejats per la ciutadania.

Convocada audiència pública ciutadana per al proper dia 7 de novembre