El proper 18 de març, a les 19.45 hores, a la sala Pau Casals tindrà lloc la primera audiència pública ciutadana. L’ordre del dia d’aquesta audiència pública es formarà a partir de les propostes dels veïns i veïnes de Montgat.

Els veïns i veïnes de Montgat, en nom propi o en representació d’entitats, associacions o col·lectius del poble, podran sol·licitar la seva intervenció en les audiències públiques ciutadanes dins del termini de 5 dies hàbils, a partir de la publicació d’aquesta convocatòria en el tauler electrònic municipal. És a dir, poden presentar les seves propostes presencialment al registre o electrònicament, fins el dillluns dia 25 de mar.

L’ordre del dia de la convocatòria es publicarà amb una antelació mínima de 2 dies hàbils abans de la data de convocatòria de l’audiència pública ciutadana.

Les audiències públiques ciutadanes les regula l’article 21 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Montgat.

D’acord amb el que estableix el Reglament de Participació Ciutadana, “L’Ajuntament anunciarà la data de l’audiència pública ciutadana amb 20 dies d’antelació. Una vegada feta pública la convocatòria la ciutadania disposarà de 5 dies hàbils per presentar les sol·licituds d’intervenció en el Registre General. Finalitzat aquest termini, s’avaluaran les sol·licituds i es determinarà la seva admissió a tràmit d’acord amb els següents criteris:

  • El nombre màxim de sol·licituds d’intervenció en una audiència pública ciutadana és de 8.
  • Es seleccionaran per ordre d’entrada en el Registre General.
  • Concreció de la pregunta que haurà de ser d’un assumpte de competència municipal.
  • Interès general de la pregunta o assumpte que es planteja. En cap cas, s’admetran assumptes d’interès particular o personal.
  • Assumptes no tractats amb anterioritat. No s’admetran les peticions d’intervenció sobre peticions ja tractades en la darrera sessió.
Es convoca la primera audiència pública ciutadana