L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària duta a terme en data 25 d’octubre de 2018, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de reclamacions, queixes, propostes i suggeriments, de l’Ajuntament de Montgat.

L’Ordenaná se sotment a informació pública durant el termini de 30 dies,  a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions. Si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació publica, l’Ordenança aprova inicialment quedarà aprovada definitivament.

Podeu consultar el text de l’Ordenança aprovada inicialment en aquest enllaç.

 

S’aprova inicialment la Ordenança de Reclamacions, queixes, propostes i suggeriments