El passat juliol es va constituir una nova associació a Montgat, l’Associació de col·laboradors i voluntaris de l’Escola Timó.  La seva finalitat és col.laborar en les activitats docents de I’Escola d’Adults Timó, complementant la funció exercida per les docenls titulars en la forma en que es consideri necessaria.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitzarà les activitats següents:
a) Col.laborar en les tasques docents de l’Escola, participant els membres de l’associació directa o indirectament en la seva realitració
b) Fomentar activitats formatives especialment adreçades a persones nouvingudes i/o amb risc d’exclusió social per facilitar llur integració
c) Col.laborar en els aspectes logíslics de les activitats organitzades per l’Escola, col.laboració que pot ser de tipus organitzatiu, físic o econòmic
d) Organitzar autònomament activitats amb una component didàctica sota la supervisió i coordinació de l’Escola.

Benvinguts i bona feina.

 

Dades de l’associació

Neix l’Associació de col·laboradors i voluntaris de l’Escola Timó