El passat 17 de març, la Generalitat  va aprovar les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’ Ordre conté totes les bases, generals i específiques, de les diferents línies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies adreçades a les entitats de serveis socials i altres en matèria de família; lluita contra els maltractaments i contra la violència masclista i familiar; promoció de les persones grans actives; infància i adolescència; persones amb discapacitat; famílies i persones en situació de vulnerabilitat; immigració; associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana; joventut, educació en el lleure; igualtat i no discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

Les  sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu i la memòria del projecte, s’han de formalitzar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i una vegada emplenat, s’ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida des d’aquest mateix web. També es podrà accedir al formulari de sol·licitud normalitzat des de l’apartat Formularis i documentació del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

Us recordem que les entitats han d’estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre genèric corresponent en la data de publicació de la convocatòria ordinària corresponent.

Trobareu la resta de la informació al document següent:

Ordre d’aprovació de les bases de la convocatòria de subvencions en l’àmbit de polítiques socials

Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.